ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร
 • กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือการสมรพ
 • เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ตำแหน่งงาน

1. Admin 4 อัตรา

       คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  
 • อายุ  25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้คล่อง
 • มีความรอบครอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2. Admin 4 อัตรา

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • อายุ  30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ จปว. ด้านโรงงานอุตสหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 /  ระบบ 14001
 • สามารถเป็นผู้นำ และวิทยากรได้

>>> กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร <<<